ANTS CONTROL SERVICE :
 
 

   บริการกำจัดมด

        ตามหลักการของระบบผสมผสาน (IPM) การป้องกันและควบคุมปัญหามด ต้องอาศัย ความร่วมมือกันทั้ง 2 ฝ่าย คือ ลูกค้า และผู้ให้บริการ โดยมีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้
        1. เจ้าหน้าที่จะเข้าสำรวจพื้นที่ เพื่อประเมินสภาพปัญหา, เบื้องต้น ชนิดของมดและแหล่งที่พบ และแนะนำหลักการสุขาภิบาลที่ดีให้แก่ลูกค้าปฎิบัติ เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาใน
        2. หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะเลือกใช้สารป้องกันและควบคุมมดที่เหมาะสม
        3. โดยเหยื่อที่ใช้ในการป้องกันและควบคุมจะแบ่งเป็น
> เจลชนิดเหลว : วางตามจุดที่มดมักเดินผ่าน สำหรับมดละเอียดที่พบภายในบ้าน
> น้ำยาเคมี : ใช้การฉีดพ่นตามผนัง, พื้น, และจุดที่มดมักเดินผ่านสำหรับมดที่พบ ภายนอกบ้าน
> การติดตามและประเมินผล : เจ้าหน้าที่จะเข้าตรวจสอบพื้นที่ที่ได้ดำเนินการป้องกัน และ ควบคุมปัญ
หาทุก ๆ 1 เดือน 

 

บริษัท มิสเตอร์กรีน เพนส์ คอนโทรล จำกัด   สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 63/50
หมู่บ้านเสนานิเวศน์ 1 ซอย 122/3 ถนนเสนานิคม 1 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230